GodtNyttEr du…

Alene?

Jeg skal aldri forlate deg og aldri svikte deg. Hebreerne 13:5

Herren har et nært fellesskap med dem som tar sin Gudstro på alvor og viser Herren respekt. Herren vil vise dem hvilken avtale Han har gjort med menneskene. Salme 25:14

Motløs eller deprimert?

Herren er nær hos dem som har et knust hjerte. Han frelser dem som er knust i sin ånd. Salme 34:19            

Kast alle bekymringene deres på Ham, for Han har omsorg for dere. 1. Peter 5:7   

Ånden vi har fått fra Gud gjør oss ikkje redde og motløse. Nei, den gir oss kraft, kjærlighet og selvbeherskelse. 2.Timoteus 1:7        

Avhengig av noe?

Så hvis Jeg, Sønnen, gjør dere fri, da blir dere virkelig fri. Johannes evangeliet 8:36 

Lurt eller sviktet?

Det er bedre å stole på hjelp fra Herren enn å stole på et menneske. Det er betre å stole på hjelp fra Herren enn å stole på mektige mennesker. Salme 118:8-9         

Sliten eller stresset?

Kom til Meg, du som er sliten og full av bekymringer, så skal Jeg gi deg hvile. Matteus evangeliet 11:28  

De som Gud Min Far gir til Meg, vil komme til Meg. Og den som kommer til Meg vil jeg aldri avvise. Johannes evangeliet 6:37  

Fristet eller i konflikt?

Han har selv levd på jorden og blitt fristet akkurat som oss. Han er vår trofaste hjelper og kommer dem som blir fristet til hjelp. Hebreerne 2:18

Dere må holde dere våkne og be om at dere ikke skal komme i fristelser. Ånden er villig til å gjøre Guds vilje, men i oss selv er vi svake og gir etter for fristelser. Markus evangeliet 14: 38

De som holder ut i fristelser, vil ha mye å glede seg over. Fristelsene tester oss, men den som består disse testene, skal belønnes med et evig liv som seierspris. Jakobs brev 1:12 

Syk og hjelpeløs?

Herre, ikke irettesett og straff meg i Ditt sinne! Vær nådig mot meg, for jeg er svak. Helbred meg, for min kropp og sjel plages av dyp angst, Herre. Salme 6:2-3

Redd for døden?

La ikke hjertet bli grepet av frykt! Tro på Gud og tro på Meg! Nå går Jeg til Gud, Min Far, i Himmelen og forbereder en plass for dere der. Johannes evangeliet 14: 1-2 

Men Jesus sa til henne: ”Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på Meg, skal leve selv om han dør. Johannes evangeliet 11: 25 

Plaget med selvmordstanker?

Hvem er som Herren vår Gud, Han som bor på sin trone i det høye, som bøyer seg for å se ned på jorden? Han reiser den hjelpeløse opp fra støvet, og løfter den fattige ut av elendighet, og lar ham bo blant de vellykkede. Salme 116: 5-8        

Trenger du…

Håp?

Dere som håper på Herren – vær frimodige og sterke og hold fast på det. Herren vil gi deres hjerter ny kraft. Salme 31:25

Men hos deg er tilgivelsen, for at vi skal lære å tilbe Deg. Jeg venter på Herren, min sjel venter. Jeg har satt mitt håp til hans ord. Salme 130:4-5

 

Fred?

Min fred gir Jeg dere. Den kan ikkje sammenlignes med den freden man kan oppnå i denne verden. Johannes 14:27

Glede?

Gjør mitt hjerte rent i meg, Gud, og forny min ånd, så den blir fast og rolig i mitt indre! Salme 51:12     

Dere vet jo hvordan vår Herre Jesu Kristi kjærlighet og nåde ble synlig blant oss: Han var rik, men ble fattig for vår skyld. Hans fattigdom gjør at vi kan få del i Guds rikdom. Korinterbrev 8:9

Trøst?

Vi vil lovprise vår Gud, Han som er Far til Jesus, vår Herre, og som er full av barmhjertighetog trøst. Ja, Han trøster og oppmuntrer oss under alle slags vanskelige forhold, slik at vi kan trøste andre som er i vanskeligheter. Vi kan gi videre av den trøst vi selv får av Gud. 2. Korinterbrev 1:3-4 

Mening i livet?

Du er verdig,Herre, til å få prisen og æren og makten. Du har skapt alle ting, og alle ting består på grunn av Johannes åpenbaring 4:11

Gud?

Herren er rettferdig mot alle, Han er barmhjertig i alt Han gjør. Herren er nær hos alle som oppriktig ber til Ham. Han oppfyller de gudfryktiges ønsker. Han skal høre deres nødrop og frelse dem. Salme 145:17-19           

Ordet var fra begynnelsen. Ordet var ett med Gud, og Ordet var Gud. (Ordet = Jesus) Johannes evangeliet 1,1

Tilgivelse?

Hvis vi sier at vi ikke har noen synd, bedrar vi oss selv, for da er vi langt borte fra sannheten. Men dersom vi erkjenner at vi har syndet og bekjenner det for Gud, er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene og renser oss for all urenhet. Johannes brev 1:8-9       

Hjelp til å velge?

Sett Meg først i livet ditt, og søk Guds rike fremfor alt annet, så vil Jeg gi dere alt det andre dere trenger Matteus evangeliet 6:33

Legg ditt liv i Herrens hender og stol på Ham. Da skal du se at Han er med deg. Salme 37:5   

VANLIGE SPØRSMÅL

Har jeg behov for Jesus?

Alle har syndet og mangler Guds ære (har ingen del i Guds herlighet.) Romerbrevet 3, 23 

For det står skrevet: Det finnes ikke én som er rettferdig, Ikke en eneste. Romerbrevet 3,10

Elsker Gud meg?

For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, Den enbårne, ikke skal gå fortapt men ha evig liv. Johannes evangelium 3,16

Er synd farlig?

Syndens lønn er døden (En evighet uten Gud). Romerbrevet 6,23a 

Hva vil Jesus gi meg?

…men Guds nådegave er evig liv i Jesus Kristus, vår Herre. Romerbrevet 6,23b   

Hvem er frelsen for?

Alle er dere Guds barn ved troen på Jesus Kristus. Galaterne 3,26

Alle den som tok imot ham (Jesus), dem gav han rett Til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.  Johannes evangelium 1,12

Hvordan kan jeg bli Guds barn?

Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Apostlenes gjerninger 2,21 

Har du behov for å snakke med en etter å ha lest disse bibelversene er du velkommen til å ringe eller sende mail til daglig leder i GodtNytt, Arne Topland.

Hva sier Bibelen om…

seg selv

Han har latt hele Skriften bli til ved at Han selv blåste liv i ordene som ble skrevet. Derfor er ordene nyttig lærdom som vil overbevise mennesker om hva som er rett. De rettleder oss og gir opplæring i hva rettferdighet er. Gud vil at vi skal være godt utrustet og bli satt i stand til å gjøre det som er godt. 2.Timoteusbrev.3,16-17           

Gud

Han ønsker at alle mennesker skal ta imot Ham som sin Herre og lære Sannheten å kjenne, slik at de kan leve evig sammen med Ham. 1. Timoteusbrev 2,4

Jesus

Du er Kristus, den levende Guds Sønn. Matteus evangelium 16,16            

På sin egen kropp bar Han våre synder opp på korset. 1. Petersbrev 2,24a

mennesket

Så skapte Gud mennesket så de lignet Ham. De fikk et vesen som lignet på Ham. Han skapte dem som mann og kvinne. Gud velsignet dem og sa:” Vær fruktbare, bli mange, fyll opp jorden og bruk den. 1. Mosebok 1,27-28

Alle mennesker har syndet og mistet fellesskapet med Gud. Romerne 3,23

frelsen

Likevel gjør han oss helt rene og skyldfrie, og det helt ufortjent, gjennom at Jesus har kjøpt oss fri fra synden. Romerne 3,24

bekjennelsen

Dersom vi erkjenner at vi har syndet og bekjenner det for Gud, er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir syndene og renser oss for all urett. 1. Johannes brev 1,9                              

 

himmelen

Han skal tørke bort hver tåre fra øynene deres og døden skal ikke eksistere mer. Heller ikke sorg, gråt eller smerte skal finnes mer. For dette som var før er borte for alltid. Johannes Åpenbaring 21,4

det nye livet

Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det første og viktigste budet, men det er ett som er like stort: Du skal elske dine medmennesker som du elsker deg selv. Matteus evangelium 22,37

bønn

Ikke vær bekymret for noe som helst, men gå til Gud og spør Ham om hjelp. Fortell Ham hva dere trenger, og takk Ham for alt Han har gjort. Filipperbrevet 4,6

Dersom vi ber om noe som stemmer overens med hans vilje, så hører han på oss. 1.Johannes brev 5,14 

Del på Facebook

La dine venner få høre om dette!